Các khoá học hiện có

Self enrolment

Nhập môn CNTT

Nhập môn CNTT

Mã học phần: IT2000
Guest accessSelf enrolment

Tin Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Mã học phần: IT1110
Self enrolment

Toán Rời Rạc

Toán Rời Rạc

Mã học phần: IT3020
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mã học phần: IT3010
Self enrolment

Hệ Điều Hành

Hệ Điều Hành

Mã học phần: IT3070
Self enrolment

Toán Rời Rạc

Toán Rời Rạc

Self enrolment

Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình

Nhập môn Chương Trình Dịch

Nhập môn Chương Trình Dịch

Self enrolment

Lý thuyết tính toán

Lý thuyết tính toán

Self enrolment

IT4653 Học sâu và ứng dụng

IT4653 Học sâu và ứng dụng

Self enrolment

Khai Phá Dữ Liệu

Khai Phá Dữ Liệu

Mã học phần: IT4761
Self enrolment

Thương Mại Điện Tử

Thương Mại Điện Tử

Mã học phần: IT4756
Self enrolment

Ngôn ngữ và phương pháp dịch

Ngôn ngữ và phương pháp dịch

Mã học phần: IT4079
Self enrolment

Big Data

Big Data

Mã học phần: IT4779
Self enrolment

Nhập môn Lý thuyết tính toán

Nhập môn Lý thuyết tính toán

Mã học phần: IT4020
Self enrolment

Phân tích và Thiết kế Thuật Toán

Phân tích và Thiết kế Thuật Toán

Mã học phần: IT4050/IT4053
Self enrolment

Tính Toán Khoa Học

Tính Toán Khoa Học

Mã học phần: IT4110
Self enrolment

Lập Trình Song Song

Lập Trình Song Song

Mã học phần: IT4130
Self enrolment

Lập trình kịch bản với JavaScript

Lập trình kịch bản với JavaScript

Mã học phần: IT4766
Self enrolment

Thiết kế IC

Thiết kế IC

Mã học phần: IT4251
Self enrolment

Thuật toán ứng dụng (STP)

Thuật toán ứng dụng (STP)

Mã học phần: IT3680
Self enrolment

Lập trình Java (STP)

Lập trình Java (STP)

Mã học phần: IT3650Dành cho Samsung Talented Program
Guest access

Complexité et Algorithmes

Complexité et Algorithmes

Self enrolment

Modeling with Automata

Modeling with Automata

Self enrolment

Lập trình C nâng cao (CAdvanced)

Lập trình C nâng cao (CAdvanced)

Self enrolment

Computer Vision

Computer Vision

Self enrolment

Lập trình C cơ bản (Việt Nhật)

Lập trình C cơ bản (Việt Nhật)

Mã học phần: IT3230
Self enrolment

Xây dựng chương trình dịch

Xây dựng chương trình dịch

XDCTD 
Self enrolment

Thực hành Chương trình dịch

Thực hành Chương trình dịch

Chương trình dịch 
Self enrolment

Ngôn ngữ lập trình C (Việt Nhật)

Ngôn ngữ lập trình C (Việt Nhật)

Mã học phần: IT3042Dành cho sinh viên Việt Nhật
Self enrolment

Compiler Construction

Compiler Construction

Mã học phần: IT3322EDành cho sinh viên ICT
Self enrolment

Nhập môn Java

Nhập môn Java

Self enrolment

Lập trình Java nâng cao

Lập trình Java nâng cao

Self enrolment

Ngôn ngữ và phương pháp dịch

Ngôn ngữ và phương pháp dịch

Mã học phần: IT4079
Self enrolment

An toàn trong giao dịch điện tử

An toàn trong giao dịch điện tử

IT4320

Modern Cryptography

Modern Cryptography

Self enrolment

Mật mã ứng dụng

Mật mã ứng dụng

Mã học phần: IT4025Dành cho sinh viên ngành An toàn thông tin.
Self enrolment

Toán Chuyên Đề

Toán Chuyên Đề

Mã học phần: IT3062Cơ sở Toán cho An toàn Thông tin.
Self enrolment

Projects

Projects

Guest accessSelf enrolment

Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Self enrolment

Project và Đồ Án

Project và Đồ Án

Guest accessSelf enrolment

Sản phẩm Sáng tạo CNTT 2018

Sản phẩm Sáng tạo CNTT 2018

Self enrolment

Chương trình dịch

Chương trình dịch