Chương trình Việt Nhật.

Mã học phần: IT4342E

Chương trình dịch 

Mã học phầnIT3042

Dành cho sinh viên Việt Nhật

Mã học phần: IT3322E

Dành cho sinh viên ICT